İŞTE E BİRLİK (HAKSIZ REKABET) YAZILIMININ DURDURULMASI KARARI.

MALİ MÜŞAVİR SEN Başkanı Eyyup Sabri GÜLER tarafından E-BİRLİK (Haksız Rekabet) Yazılımının iptali ile ilgili Danıştay’ a Açtığı iptal davasında sözleşmelerin bildirilmesi konusunda yürütmeyi durdurma talebimizde 8. maddenin iptali yönünde karar çıkmıştır.

Yürütmesi durdurulan kararla ilgili madde
:Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı.
Sözleşmelerin Odaya Bildirilme Süreleri
Madde- 8: Meslek mensubu;
a) Mevcut müşterileri ile yenilediği sözleşmelerini dönem sonunu takip eden ikinci ayın sonuna kadar,
b) Dönem içinde ilk defa yapılan, yıl içinde yenilenen veya sona erdirilen sözleşmeleri ise otuz gün içerisinde
yazılım üzerinden bağlı olduğu odasına bildirmekle yükümlüdür.
Ancak, TÜRMOB Yönetim Kurulu, meslek mensupları bakımından ayrı ayrı olmak üzere, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 24’ncü maddesinde yer alan işlerle ilgili sözleşmelerden hangilerinin öncelikle bağlı olunan odaya bildirilmesinin mecburi hale getirilmesi gerektiğini ve zamanını kararlaştırmaya yetkilidir.

1-13-1

Bir cevap yazın