Hizmetlerimiz

Nehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Denetim Danışmanlık Ltd.Şti. hizmetlerimiz :

Muhasebe Hizmetlerimiz:
Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.

Muhasebe kayıtlarının tutulması

Tek düzen Muhasebe Sistemine uygun Temel ve Ek mali tabloların düzenlenmesi,

Enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak firmaların enflasyon muhasebesi çalışmalarının yapılması veya kontrolü.

Resmi defterlerin dönem açılış ve yıl sonu kapanışlarının yapılması.

KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi ve Yıllık Kurumlar Vergisi-Gelir Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Bordro Hizmetlerimiz:

Bordro hazırlama hizmetleri,

Banka ödeme talimatlarının hazırlanması,

SSK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,

Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Mali Danışmanlık Hizmetlerimiz:

Müşteri işletmelerin amaçlarına uygun sektörel raporlama sistemlerinin kurulması ve raporlanması,

Müşterilerimizin faaliyetlerini vergisel yönden en etkin biçimde yapılandırabilme amacına yönelik genel anlamda vergi planlamasına ilişin öneriler hazırlamak,

Yasal kayıt ve işlemlerin gözden geçirilmesi suretiyle müşterilerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda yardımcı olmak,

Gerekli hallerde ilgili kamu otoritelerinden alınacak görüşler çerçevesinde çözümler üretmek ve uygulamayı yönlendirmek,

Vergi, Yabancı Sermaye, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Finansal Kiralama, Teşvik, Kambiyo Mevzuatı, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Ticaret Hukuku, Is Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı vb. mali mevzuatla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmak.

Mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalar ile konulara ilişkin görüşlerimizin yayınladığımız sirküler yoluyla bildirilmesi,

Müşterilerimize yasal yükümlülüklerinin bilgilendirilmesi,

Enflasyon Muhasebesi ve uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek,

Üçüncü kişilerle düzenlenecek mukavelelerin mali mevzuat yönünden incelenmesi ve görüş verilmesi.

Firmanın vergi incelemesine alınması halinde vergi inceleme elemanlarına gerekli bilgilerin verilmesi konularında destek olmak. Vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu müracaatlarını hazırlamak ve bu komisyona, vekalet verilmesi halinde firma adına katılmak.

İç Kontrol Hizmetlerimiz:

Etkin iç kontrol prosedürlerinin hazırlanması,

Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin incelenmesi, eksikliklerinin tespiti ve revize edilmesi,

İç kontrol prosedürlerinin uygulamaya geçirilmesi,

İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili kontrollerin yapılarak tespit ve önerileri kapsayan raporlamaların yönetime sunulması,

İç kontrol konusunda personel eğitimlerin verilmesi.

Denetim Hizmetlerimiz:

Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Uluslararası Muhasebe Standartları, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu`na uygunluğunun sağlanması,

Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması,

Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,

Var olan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,

Vergi Denetimi

Karlılık ve Verimlilik Denetimi

Sektör analizleri ve şirketin sektör içindeki yerinin tespitine yönelik çalışmalar,

Şirket yetkililerinin talep ettiği özel raporların hazırlanması (Sınırlı inceleme ve raporlamalar)

Özel Amaçlı Diğer Denetimler

Yolsuzluk Denetimi