7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6802 sayılı […]

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği

3 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete No: 30263 Resmi Gazete Tarihi: 07/12/2017 MADDE 1 – 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî […]

Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı.

19/01/2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde […]

KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerin Verilme Süreleri Uzatıldı.

22/07/2016 tarihli ve VUK-83 / 2016-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine […]

Vergi İncelemesi Online Takip

Mükellef odaklı ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde vergi bilincinin ve mükellef haklarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Mükellef Portalı” uygulaması www.vdk.gov.tr adresi üzerinden kullanıma açılmıştır. Haklarında inceleme yürütülen mükelleflerin, bu […]

Gelir İdaresi İnternet Vergi Dairesi Duyurusu

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Vergi Daireleri Mükelleflerinden, Belli Kriterlere Göre Seçilen Mükeleflerin Kdv İadesi İşlemlerinin Tek Yerden Takip Edilmesi İçin İki Yeni İhtisas Vergi Dairesi Kurulmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Katma Değer Vergisi iadelerinin […]