Basit Usule Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Zamanı ve Yeri

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1-25 Şubat tarihleri arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları vergi dairesine verirler. Ancak yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonu veya resmi tatile rastladığında, beyannameler hafta sonu veya resmi tatili takip eden ilk iş günü akşamına kadar verilebilir.
Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, ilgili yıla ilişkin kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 1-25 Mart tarihleri arasında kayıtlı olunan vergi dairesine verilir.
Beyanname kayıtlı posta (taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS), kurye vb.) ile gönderildiğinde, zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
Beyanname kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihi beyannamenin veriliş tarihi olarak kabul edilecektir.
Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.
Ödeme Zamanı:
Kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup;
1.Taksit Şubat ayı sonu
2.Taksit Haziran ayı sonu
ödenmesi gerekmektedir.
Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi mart ve temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.
Örnek: Manisa ilinde terzilik faaliyetinde bulunan ve basit usulde vergilendirilen
Mükellef (K)’nin bu geliri dolayısı ile 2016 yılında elde ettiği ticari kazanç 42.000
TL’dir. Mükellef (K)’nin aynı zamanda 2016 yılında elde ettiği 16.000 TL konut kira
geliri bulunmaktadır.
Örneğin;
Mükellef (K)’nin geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olsaydı bu faaliyetlerinden doğan gelirlerini 1 – 25 Şubat arasında verecek Şayet hafta sonuna rastladığı takdirde takip eden ilk iş günü beyan edecektir.
Ancak, basit usulde ticari kazancı yanında beyanı gereken gayrimenkul kira geliri de bulunduğundan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 – 25 Mart arasında verecek. Eğer 25 Mart hafta sonuna rastladığı takdirde takip eden ilk iş günü beyan edecektir.
Verginin Ödenmesi:
Vergi;
Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,
Bağlı bulunulan vergi dairesine,
Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi
dairesine ödenebilir.

Bir cevap yazın