Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar

Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar (*)
1. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira
bedeli toplamı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL,
diğer yerlerde 4.900 TL olarak tespit edilmiştir.
2. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2017 takvim yılında
uygulanmak üzere;
– 1 numaralı bent için 100.000 TL ve 148.000 TL,
– 2 numaralı bent için 49.000 TL,
– 3 numaralı bent için 100.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.

Bir cevap yazın