7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6802 sayılı […]

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği

3 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete No: 30263 Resmi Gazete Tarihi: 07/12/2017 MADDE 1 – 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî […]

2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 46 sayılı Sirküleri  ile ; 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir. .C.MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı […]