Vergi Usul Kanunu Sirküleri/99

Tarih: 12/02/2018 Sayı:  VUK-99 / 2018-3 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/99     Konusu: 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması. Tarihi: 12/02/2018 Sayısı: VUK-99 / 2018-3   1. Giriş: 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi […]

Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar

Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar (*) 1. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL, diğer yerlerde 4.900 TL olarak tespit […]

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 302)

29 Aralık 2017 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 30285 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 302) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenlemeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 […]

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62)

29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30285 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer […]

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 490)

29 Aralık 2017 CUMA           Resmî Gazete Sayı : 30285 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 490) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı […]

488 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO: 426) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete No:  30277 Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2017 MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünün ikinci paragrafının (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin yeni […]

489 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO: 483) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete No: 30277 Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2017 MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen esaslara göre YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler (3100 sayılı Kanun ve ilgili […]

486 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Defter-Beyan Sistemine Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasları Belirleyen 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. Resmi Gazete No: 30273 Resmi Gazete Tarihi: 17/12/2017 Giriş MADDE 1 – (1) Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak […]

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)

14/12/2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak […]